02-626-8100 02-876-7200
TH| EN

ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยี ฝ่ายตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยี ฝ่ายตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Annual Audit Plan) 
 • ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) และแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) 
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบ ประชุมสรุปผลการตรวจสอบกับหน่วยงานผู้รับการตรวจ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ (พูด, อ่าน และเขียน) 

 

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
เลขที่ 1122 อาคารเคพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2626-8205, 0-2626-8215
E-mail: hr@icbcthaileasing.com

เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนสอบทานสินเชื่อ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนสอบทานสินเชื่อ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนสอบทานสินเชื่อประจำปี
 • จัดทำ Audit Program และ Working Paper 
 • สรุปผลการสอบทานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานสรุปผลการสอบทานสินเชื่อ และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข 
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี, เศรษฐศาสตร์, การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้านสอบทานสินเชื่อ หรือวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • มีภาวะผู้นำ สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ (พูด, อ่าน และเขียน) 

 

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
เลขที่ 1122 อาคารเคพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2626-8205, 0-2626-8215
E-mail: hr@icbcthaileasing.com

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อลูกค้ารายย่อย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อลูกค้ารายย่อย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าเพื่อพิจารณาเครดิตและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าที่ขอสินเชื่อ พร้อมทั้งเสนอผลสรุปการวิเคราะห์
 • ค้นหาข้อมูลผู้ขอสินเชื่อจากแหล่งต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ 1-3 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และอนุมัติโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีไหวพริบ, ช่างสังเกต และมีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้

 

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
เลขที่ 1122 อาคารเคพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2626-8205, 0-2626-8215
E-mail: hr@icbcthaileasing.com