02-626-8100 02-876-7200
TH| EN

บริการงานทะเบียนรถยนต์

บริการต่อภาษี

การต่อภาษีรถประจำปี

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบี (ไทย) จำกัด จะแจ้งเตือนการต่อภาษีรถประจำปีให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 2 เดือน (60 วัน) โดยจัดส่งหนังสือเตือนการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี เพื่อให้ลูกค้าเตรียมการต่อภาษีรถประจำปีได้ทันตามกำหนด  หากลูกค้าประสงค์ให้บริษัทฯ ดำเนินการต่อภาษีรถประจำปีให้ ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดยอดเงินที่ต้องชำระได้จากหนังสือที่บริษัทฯ จัดส่งไปให้นี้  โดยเมื่อลูกค้าชำระเงินแล้ว ลูกค้าต้องส่งเอกสารประกอบการต่อภาษีรถประจำปีกลับมาให้บริษัทฯ  ก่อนภาษีครบกำหนดอย่างน้อย 15 วัน  จากนั้นภายใน 7 วัน ลูกค้าจะได้รับป้ายแสดงการเสียภาษีประจำปี

1. กรณีรถปกติ (อายุการใช้งาน 1-7 ปี)

 • ส่วนท้ายหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.)  หรือ
 • สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับเต็มแผ่นทั้งหน้า)

2. กรณีรถที่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดเชื้อเพลิงเป็นก๊าซ NGV

 • ส่วนท้ายหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.) หรือสำเนาหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับเต็มแผ่นทั้งหน้า)
 • หนังสือรับรองการตรวจ และ ทดสอบตรวจสภาพประจำปี NGV (ตัวจริง) จัดส่งให้บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ EMS เท่านั้น หรือ นำส่งด้วยตนเองที่บริษัทฯ

3. กรณีรถที่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดเชื้อเพลิงเป็นก๊าซ LPG

 • ส่วนท้ายหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.) หรือสำเนาหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับเต็มแผ่นทั้งหน้า)
 • หนังสือรับรองการตรวจ และ ทดสอบตรวจสภาพประจำปี LPG (ตัวจริง) จัดส่งให้บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ EMS เท่านั้น หรือ นำส่งด้วยตนเองที่บริษัทฯ

4. กรณีรถใช้งานอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป รวมถึงกรณีค้างชำระภาษีรถประจำปีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

 • ส่วนท้ายหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.) หรือสำเนาหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับเต็มแผ่นทั้งหน้า)
 • ใบตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ตัวจริง จัดส่งให้บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ EMS เท่านั้น หรือ นำส่งด้วยตนเองที่บริษัทฯ

คำแนะนำและข้อควรทราบในการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี

 • ท่านต้องนำใบแจ้งค่าภาษี ไปชำระเงินได้ตามสถานที่ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการชำระเงิน (เพื่อความถูกต้องกรุณาใช้แบบฟอร์มการชำระเงินของบริษัทฯ เท่านั้น)
 • การชำระค่าต่อภาษีรถยนต์ประจำปีล่าช้า และ/หรือ ส่งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีไม่ทันตามกำหนด เป็นผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการเสียภาษี ได้ก่อนวันที่ครบกำหนด กรมการขนส่งทางบกจะเรียกเก็บค่าปรับล่าช้าเพิ่มเติมในอัตรา 1% ต่อเดือน ของจำนวนค่าภาษีรถยนต์ (เศษของวันนับเป็น 1 เดือน)
 • กรณีที่มีใบสั่งจราจร กรุณาชำระค่าปรับใบสั่งให้เรียบร้อย มิฉะนั้นกรมการขนส่งทางบกจะอายัดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถยนต์ไว้
 • รถยนต์ที่อายุเกิน 7 ปีขึ้นไป โปรดนำรถไปตรวจสภาพ และจัดส่งใบรับรองการตรวจสภาพรถยนต์เอกชน (ตรอ.) ฉบับจริงมายังบริษัทฯ
 • หากท่านขาดต่อภาษีรถยนต์ประจำปี เกิน 3 ปี จะมีผลให้ทะเบียนรถยนต์ของท่านถูกนายทะเบียนระงับการใช้รถยนต์ทันทีตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2546 (กรณีดังกล่าวนี้ กรุณาติดต่อกลับมายังบริษัทฯ)

บริการงานทะเบียนรถยนต์

บริการโอนทะเบียนรถ (กรณีปิดบัญชี)

5 ขั้นตอน เพื่อความรวดเร็วในการโอนกรรมสิทธิ์

 1. ติดต่อบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบยอดปิดบัญชี และค่าบริการอื่น ๆ
 2. ชำระเงินค่าเช่าซื้อปิดบัญชี และค่าธรรมเนียมการโอน
 3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
 4. ส่งแบบฟอร์มการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์และเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ของท่าน โดยให้ส่งทางไปรษณีย์ EMS เท่านั้น หรือ มาลงนามด้วยตนเองที่บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
 5. รอรับเล่มทะเบียนจากบริษัทฯ

แบบฟอร์มการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

 1. แบบคำขอโอนและรับโอน 1 ฉบับ (ลงนามในช่องผู้รับโอน 2 จุด)
 2. หนังสือมอบอำนาจ 2 ฉบับ (ลงนามในช่องผู้มอบอำนาจ)
 3. กรณีรถตู้  ลงนามในบันทึกรับทราบ 1 ฉบับ
 4. กรณีสัญญาเช่าแบบ Leasing จะต้องนำรถไปตรวจสภาพที่กรมการขนส่งทางบก

กรณีผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลธรรมดา

กรณีผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรข้าราชการ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 2 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล เปลี่ยนคำนำหน้า (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 2 ชุด

กรณีผู้เช่าซื้อเป็นชาวต่างชาติ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 • สำเนา Visa
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ที่ยังไม่หมดอายุ

หมายเหตุ :  เอกสารทั้งหมดรับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งลายเซ็นต์ต้องเหมือนในสัญญาเช่าซื้อ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  กรุณารับรองคู่ทั้ง 2 ลายเซ็นต์

กรณีผู้เช่าซื้อเป็นนิติบุคคล

กรณีผู้เช่าซื้อเป็นนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างชาติใช้สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนา Visa และสำเนาใบอนุญาตทำงาน)

หมายเหตุ : เอกสารทั้งหมดต้องลงนามโดยกรรมการบริษัทฯ ผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัทฯ จำนวนอย่างละ 2 ชุด

กรณีผู้เช่าซื้อเสียชีวิต

 • คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (ฉบับจริง)
 • สำเนาใบมรณะบัตรของผู้เช่าซื้อ
 • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้จัดการมรดก (ไม่หมดอายุ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้จัดการมรดก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการงานทะเบียนรถยนต์

สำนักงานใหญ่ Tel.   02-626-8100 หรือ 02-876-7200  กด 2  Fax. 02-876-7212
ศูนย์ธุรกิจนครราชสีมา Tel.  044-248-591-6  กด 123 Fax. 044-248-400
ศูนย์ธุรกิจลพบุรี Tel.  036-776-491-7  กด 104 Fax. 036-776-498     
ศูนย์ธุรกิจชลบุรี Tel.  038-288-677-9  กด 105 Fax. 038-288-700
ศูนย์ธุรกิจเชียงใหม่ Tel. 053-244-963-5 หรือ 053-244-933  กด 103 Fax. 053-244-911 
ศูนย์ธุรกิจพิษณุโลก Tel. 055-378-555 หรือ 055-378-529  กด 101 Fax. 055-378-319
ศูนย์ธุรกิจขอนแก่น Tel. 043-424-860-3  กด 101-105 Fax. 043-424-864