02-626-8100 02-876-7200
TH| EN

ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส

เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส

ลักษณะงาน

 • บันทึกและตรวจทานข้อมูลการเบิกเงินกู้, การโอนสิทธิ์สำหรับลูกค้า(รายย่อย)
 • จัดเตรียมรายการโอนเงินประจำวันให้ผู้ค้ารถ
 • จัดเตรียมเอกสารงานทะเบียนรถยนต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบก
  • จัดเตรียมชุดจดทะเบียนรถยนต์ - ชุดโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
  • จัดเตรียมเอกสารงานทะเบียนอื่นๆ เช่น คัดแผ่นป้ายทะเบียนรถ คัดป้ายภาษี เปลี่ยน/สลับเลขทะเบียน เปลี่ยนสีรถยนต์ เป็นต้น
  • งานต่อภาษีรถยนต์ประจำปี
 • บันทึกข้อมูลจ่ายค่าจ้างให้ตัวแทนที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเตรียมรายการทอนคืนเงินมัดจำเล่มทะเบียน
 • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

คุ่ณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ในงานปฏิบัติการสินเชื่อจากธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์  หรือ งานทะเบียนรถยนต์, งานภาษีรถยนต์
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน, การทำงานเป็นทีม, Service Mind
 • สามารถใช้ Ms Office (Word, Excel) Pivot Table ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้งการพูด อ่านและเขียน

ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ส่วนงานห้องมั่นคง ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ส่วนงานห้องมั่นคง ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ลักษณะงาน

 • ดูแลงานรับฝากเอกสารสำคัญต่างๆ เพื่อเข้าห้องมั่นคง
 • ดูแลการเบิก การยืม การคืน เอกสารในห้องมั่นคง
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องของเอกสารห้องมั่นคง
 • Scan งานเอกสารต่างๆ เข้าระบบ
 • งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 35 ปี  
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ในงานดูแลจัดเก็บเอกสาร และบริหารงานห้องมั่นคง (Safety Room)  5-7 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถประสานงานกับผู้อื่นทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกได้ 
 • มีทัศนคติที่ดี  มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้งาน Ms Office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้คล่อง

Credit Review Manager

Credit Review Manager

Responsibilities:

 • Prepared Annual Credit Review plan according to the BOT’s guideline.
 • Assess the effectiveness of credit process, credit analysis and credit underwriting to ensure that loan are following the company’s policy and BOT regulation.
 • Summarize the findings of non-conforming issues/ potential risks and recommendations and provide credit review report and follow up the corrective action  
 • Cooperate with relevant departments to monitor the company overall credit process.
 • Perform ad-hoc duties as assigned by management.

Qualifications:

 • Bachelor's or Master’s degree in Accounting, Economics, Finance & Banking or related field
 • At least 5 years of experience in Credit review function or Credit Audit especially in hire purchase/leasing business or Banking product.
 • Good command of both written and spoken English 

Collection Officer

Collection Officer

Key Responsibilities:

 • Follow up installment payment of customer who has overdue by making telephone call
 • Provide information and other documents to customer enquiries and requests regarding payment issue
 • Coordinate with other departments to support collection issues
 • Update the follow-up information into the system

Key Requirements:

 • Bachelor’s Degree in any fields
 • Minimum 5 years’ experience in collection with financial institutions is advantageous.
 • Be able to communicate in English both in verbal and written communication (if any)
 • Good negotiation and problem-solving skills
 • Good attitude and able to work under pressure
 • Customer-oriented and target-oriented
 • Good command of MS Office

Apply for this job, please send your resume to Human Resources Department.

ICBC (Thai) Leasing Company Limited
87/2, 1st, 42nd and 43rd Floor, CRC Tower, All Seasons Place, 
Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330
Phone: 0-2626-8215
​E-mail: hr@icbcthaileasing.com

เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ - ประจำศูนย์ธุรกิจเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ - ประจำศูนย์ธุรกิจเชียงใหม่

Key Responsibilities:

 • นำเสนอข้อมูลและดูแลลูกค้ารายย่อยที่มีความต้องการขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • วิเคราะห์สินเชื่อให้กับลูกค้าในเบื้องต้นตามเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ
 • ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอสินเชื่อของลูกค้า
 • ดำเนินการต่างๆอันเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อ สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้าและลูกค้า รวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทฯที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า

Key Requirements:

 • เพศชาย  หญิง อายุ 25-35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองและการประสานงานที่ดี  บุคลิกภาพดี  และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบ  ขยัน  กระตือรือร้น  และมีไหวพริบ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเช่าซื้อรถยนต์และมีความเข้าใจในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • มีภูมิลำเนาอยู่ จ.เชียงใหม่ หรือ จังหวัดใกล้เคียง

Apply for this job, please send a cover letter with your transcript and photo to Human Resources and General Administration Department.

ICBC (Thai) Leasing Company Limited
87/2, 1st, 42nd and 43rd Floor, CRC Tower, All Season Plance
Wireless Road, Lumpini, Phatumwan,
Bangkok 10330, Thailand
E-mail: hr@icbcthaileasing.com

เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อลูกค้ารายย่อย

เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อลูกค้ารายย่อย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าเพื่อพิจารณาเครดิตและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าที่ขอสินเชื่อ พร้อมทั้งเสนอผลสรุปการวิเคราะห์
 • ค้นหาข้อมูลผู้ขอสินเชื่อจากแหล่งต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ 1-3 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์, การอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีไหวพริบ, ช่างสังเกต และมีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้

 

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
เลขที่ 87/2 ชั้น 1,42 และ 43 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 0-2626-8215
E-mail: hr@icbcthaileasing.com

เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส สังกัดฝ่ายประกันชีวิต บ.ไอซีบีซี(ไทย) อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส สังกัดฝ่ายประกันชีวิต บ.ไอซีบีซี(ไทย) อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ประสานงานกับบริษัทประกันชีวิต ตรวจสอบค่าเบี้ยประกันชีวิต เตรียมเอกสารการทำจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตสำหรับลูกค้าผู้เช่าซื้อ
 • แจ้งและจัดทำเอกสารยกเลิกประกันชีวิต, เวนคืน, ปิดบัญชีโอนสิทธิ์, ปิดก่อนกำหนด
 • ประสานงานกรณีเคลม, ชดเชยสินไหม, บอกล้างสัญญากับบริษัทฯประกันชีวิต และฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการทำจ่ายบริษัทฯประกันชีวิต หรือ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านประกันชีวิต 1-2 ปี
 • มีความเข้าใจในงานด้านประกันชีวิต ความคุ้มครอง เงื่อนไขการประกันชีวิต
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การประสานงาน และการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษได้ทั้งการสนทนา อ่านและเขียน
 • มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและ/หรือประกันวินาศภัย