02-626-8100 02-876-7200
TH| EN

สินเชื่ออุปกรณ์เครื่องจักรและลูกค้ากลุ่ม

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ให้บริการเช่าซื้อและบริการเช่าทางการเงิน (ลีสซิ่ง) สำหรับรถยนต์และอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับประกอบดำเนินกิจการ อาทิเช่น รถยนต์(ประจำตำแหน่ง), รถกระบะ, รถบรรทุกสำหรับการขนส่งแก่ลูกค้าองค์กร, รถทัวร์โดยสาร รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องจักรอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ เช่น รถเครน, รถโฟคลิฟท์, รถขุด, รถตัก รวมไปถึงยานยนต์และเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้สำหรับกิจการอุตสาหกรรม

สินเชื่อรถเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถ

คุณประโยชน์ของสินเชื่อ

 1. เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการสั่งซื้อรถเพื่อจัดแสดงและจัดจำหน่าย
 2. สนับสนุนสินเชื่อสูงสุด 100% ของยอดสั่งซื้อรถจากผู้ผลิต
 3. วงเงินสอดคล้องกับเป้ายอดขายและระยะเวลาการถือครองสต็อค
 4. หลักประกัน สามารถใช้เป็นจำนำสิทธิในเงินฝากประจำ, หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์ หรือการจำนองกรรมสิทธิ์ที่ดิน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

· ผู้แทนจำหน่ายรถภายใต้นิติบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตรถอย่างเป็นทางการ

· ครอบคลุมสำหรับธุรกิจรถใหม่เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
 2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 3. งบการเงินส่งสรรพากรปีล่าสุดและย้อนหลัง 2 ปี
 4. ใบแสดงรายการเดินบัญชีจากสถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
 5. เอกสาร ภ.พ. 20 และ ภ.พ. 30 ย้อนหลังตั้งแต่ มกราคมถึงเดือนปัจจุบันในรอบปีล่าสุด

 

“บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด”

สินเชื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา

ประโยชน์ที่ผู้สมัครจะได้รับ

 1. ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาว
 2. ได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อสูงสุดตามมูลค่าการลงทุน (พิจารณาตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
 3. ผ่อนได้นานสูงสุด 8 ปี
 4. แหล่งการชำระค่างวดส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่ลดลง
 5. สามารถใช้โครงการนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม CSR (Corporate Social Responsibility) ตามเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศโลกของรัฐบาลไทย

คุณสมบัติของผู้สมัครและโครงการ

 1. นิติบุคคล/กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 2. ดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 3. มีผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินดี
 4. บุคคล/นิติบุคคลค้ำประกัน (พิจารณาตามเงื่อนไขของบริษัท)
 5. ขนาดโครงการติดตั้งไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์
 6. ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในรายชื่อการรับรองมาตรฐานของ กฟน. / กฟภ.
 7. ผู้ให้บริการติดตั้งต้องมีผลงานการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาไม่ต่ำกว่า 3 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
 2. งบการเงินส่งสรรพากรปีล่าสุดและย้อนหลัง 2 ปี
 3. ใบแสดงรายการเดินบัญชีจากสถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
 4. บิลค่าไฟย้อนหลัง 12 เดือน (ต้องขอใช้บริการจาก MEA/PEA)
 5. เอกสารสรุปผลการประเมินโครงการลงทุนที่จัดทำโดยผู้ให้บริการติดตั้งที่บริษัท

ช่องทางการติดต่อ

Call Center: 0-2626-8100, 0-2876-7200

คุณลักษณะเฉพาะของประเภทสินเชื่อ ที่เหมาะสมตามความต้องการของธุรกิจ 

 1. สัญญาเช่าซื้อ เป็นลักษณะการเช่าซื้อทั่วไป โดยมีข้อเสนอพิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้านิติบุคคลเท่านั้น
 2. สัญญาเช่าทางการเงิน (ลีสซิ่ง) เป็นลักษณะคล้ายกันกับ สัญญาเช่าซื้อทั่วไป แต่สามารถสร้างผลประโยชน์เชิงได้เปรียบให้แก่นิติบุคคล ทั้งในด้านผลประโยชน์ทางภาษีและผลประโยชน์ทางการบริหารสภาพคล่อง

การจัดลักษณะของสินเชื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจ

 1. การจัดทำสัญญาเช่าทางการเงิน เพื่อการจัดซื้อรถยนต์เป็นรายคัน (Leasing)
 2. การเปิดวงเงินสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการจัดซื้อรถยนต์มาใช้ประกอบกิจการ (Fleet) ทั้งนี้โดยทั่วไปกำหนดวงเงินตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยลูกค้าสามารถทยอยเบิกใช้วงเงิน ซึ่งสามารถเลือกใช้ประเภทสัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาเช่าทางการเงินร่วมกันได้

ลักษณะของการผ่อนชำระกรณีที่เป็นเช่าทางการเงิน

 1. กำหนดเงินวางประกัน (Deposit Payment)ในช่วงตั้งแต่ 0-30% โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 20% ของราคารถยนต์
 2. กำหนดค่าเช่าในอัตราคงที่ โดยคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบ Effective Rate คงที่ตลอดอายุของสัญญา
 3. กำหนดราคาซื้อซาก (Residual Value) โดยจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าเท่ากับ ราคาซื้อซาก หักเงินวางประกัน เช่น เงินวางเงินประกัน 10%ราคาซื้อซาก 30% เท่ากับชำระ Balloon Payment งวดสุดท้ายที่ 20%

คุณประโยชน์ของสินเชื่อลีสซิ่งที่มีต่อกิจการธุรกิจ 

 1. ลูกค้าสามารถแบ่งชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน พร้อมทั้งวางแผนทางการเงินในส่วนของค่างวดสุดท้ายให้สูงขึ้น เพื่อประโยชน์ทางการบริหารค่าใช้จ่ายของบริษัท
 2. สามารถรับอัตราดอกเบี้ยคงที่(แบบลดต้น-ลดดอก)
 3. ประโยชน์ทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งสามารถหักได้เต็มจำนวนแต่ไม่เกินเดือนละ 36,000 บาท/คัน สำหรับกรณีรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
  กรณี บริษัท ก.ทำสัญญาลีสซิ่ง กรณี บริษัท ข.ทำสัญญาเช่าซื้อ สัญญาลีสซิ่งผลประโยชน์สูงกว่าสัญญาเช่าซื้อ
จำนวนค่าใช้จ่ายที่หักได้ต่อเดือน 36,000 16,667 19,333
จำนวนค่าใช้จ่ายที่หักได้ต่อปี 432,000 200,000 232,000
จำนวนค่าใช้จ่ายที่หักได้ 5 ปี 2,160,000 1,000,000 1,160,000
ผลประโยชน์ทางภาษีคิดคำนวณได้ 30% 648,000 300,000 348,000
การหักค่าเสื่อมราคาสำหรับกรณีซื้อคืน 1,000,000 ไม่มี 1,000,000
ผลประโยชน์ทางภาษี 300,000 ไม่มี 300,000
โดยภาพรวมสัญญาลีสซิ่งได้ผลประโยชน์มากกว่าสัญญาเช่าซื้อ 648,000

เอกสารประกอบการทำสัญญา

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์อายุไม่เกิน 3 เดือน
 2. สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานที่มีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 3. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
 4. งบการเงินพร้อมหมายเหตุ ย้อนหลัง 3 ปี / สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 5. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น / สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการให้สินเชื่อ **

 1. เป็นนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย
 2. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนอย่างน้อยตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
 3. ระยะเวลาทั้งหมดสำหรับอายุสัญญาเช่าลีสซิ่ง อยู่ในช่วงระหว่าง 36 เดือน ถึง 60 เดือน
 4. อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
 5. การกำหนดเงินวางประกันสัญญาและมูลค่าซาก ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเครดิตในแต่ละกรณี