02-626-8100 02-876-7200
TH| EN

 

ประกาศความเป็นส่วนตัว

เรียน ท่านลูกค้าที่ใช้บริการ

      บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามกฎหมายไทย

      ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม โดยที่ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่บริษัทฯ เกี่ยวกับตัวท่านเอง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน (“ท่าน”) และข้อมูลที่บริษัทฯ รับทราบจากการที่ท่านเป็นลูกค้าของบริษัทฯ และข้อมูลทางการตลาดที่ท่านประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ ส่งให้แก่ท่าน
 • บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 • บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลใดบ้าง
 • ทางเลือกที่บริษัทฯ นำเสนอให้แก่ท่าน รวมถึงวิธีการเข้าถึง และการดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นปัจจุบัน
 • สิทธิที่ท่านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้แก่อะไรบ้าง และกฎหมายนั้นปกป้องคุ้มครองท่านอย่างไร

1.    ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

      บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินค้า บริการ และ/หรือ การชำระเงิน


      บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายดังต่อไปนี้

 • เมื่อท่านสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของบริษัทฯ
 • บทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ หรือสำนักงานสาขา รวมถึงการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ อีเมล์ บันทึกข้อความ หรือวิธีการอื่นใด
 • เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ ผ่านทางมือถือ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ และซอฟต์แวร์ทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางนโยบายสำหรับคุกกี้ของบริษัทฯ
 • ข้อมูลที่ได้จากเอกสารประกันภัย หรือเอกสารอื่นๆ
 • การตรวจสอบ และคำชี้แจงใดๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน
 • แบบสำรวจลูกค้า
 • เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับทางบริษัทฯ
 • เมื่อท่านทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฎแก่สาธารณะอย่างชัดแจ้ง รวมถึงเปิดเผยข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดีย (social media) ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะเลือกเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกให้ปรากฎต่อสาธารณะเท่านั้น
 • เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น นายจ้างของท่าน ลูกค้าของบริษัทฯ หน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลเครดิต เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใด เป็นต้น
 • เมื่อท่านซื้อสินค้า หรือบริการใดๆ ของบริษัทฯ ผ่านทางบุคคลที่สาม

      ในบางกรณีบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ และออฟไลน์เพิ่มเติม รวมถึงการเก็บรวบรวมในเชิงพาณิชย์จากแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลจากหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลเครดิต (บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ) บริษัทฯ อาจรวมข้อมูลนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ รวบรวมเกี่ยวกับท่านภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

      ในบางกรณี บริษัทฯ อาจว่าจ้างบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในกลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมแหล่งข้อมูลออนไลน์ของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของบริษัทในกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเข้าชมของท่าน ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังกล่าวนี้ บริษัทฯ จะแจ้งเตือน และเสนอทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านสามารถยกเลิกการประมวลผลดังกล่าวได้

      ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว:  ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏอยู่บนเอกสารที่รัฐออกให้เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขยานพาหนะ สัญชาติ รูปที่ปรากฎในหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชื่อ ข้อมูลการยืนยันตัวตน (เช่น รหัสผ่าน นามสกุลเดิมของมารดา PINs ข้อมูลการจดจำใบหน้า และเสียง) ภาพถ่าย และภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • ข้อมูลครอบครัว: ชื่อ และข้อมูลการติดต่อของสมาชิกในครอบครัว และผู้อยู่ในความอุปการะ
 • ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และรายละเอียดโปรไฟล์ในช่องทางโซเชียลมีเดีย (social media)
 • ข้อมูลการศึกษา: รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา และคุณสมบัติของท่าน
 • ข้อมูลทางการเงิน:  ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อผู้ถือบัตรหรือเจ้าของบัญชี บันทึกคำสั่ง รายละเอียดธุรกรรม และรายละเอียดคู่สัญญา
 • ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์: ที่อยู่ IP คุกกี้ บันทึกกิจกรรม ข้อมูลระบุตัวตน ตัวระบุออนไลน์ ค่าเอกลักษณ์ประจำอุปกรณ์ (unique device identifiers) และข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

2.    บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

      บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุผลที่เหมาะสมในการดำเนินการเช่นว่านั้น  ทั้งนี้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกด้วย

      บริษัทฯ จะใช้ฐานทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งฐานต่อไปนี้ในการประมวลผล หรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 • เมื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาที่บริษัทฯ ทำไว้กับท่าน (ฐานสัญญา)
 • เมื่อเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ (ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย)
 • เมื่อเป็นผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ (ฐานประโยชน์อันชอบธรรม) และ/หรือ
 • เมื่อท่านให้ความยินยอม (ฐานความยินยอม)

      วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ เป็นไปตามกฎหมาย และฐานทางกฎหมายที่บริษัทฯ อาจเลือกใช้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ผลิตภัณฑ์ และการบริการ

 • เพื่อให้บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับท่าน หรือธุรกิจของท่าน
 • เพื่อศึกษาวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการจากเรา และองค์กรอื่นๆ
 • เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของเราที่ท่านอาจสนใจ
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของบริษัทฯ
 • เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับบริการประกันภัย และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ
 • ฐานสัญญา
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
 • ฐานความยินยอม

การสนับสนุนลูกค้า

 • เพื่อจัดทำ และจัดการการชำระเงินของลูกค้า
 • เพื่อเรียกเก็บหนี้
 • เพื่อจัดการ และจัดหาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการด้านการลงทุน
 • ฐานสัญญา

 

การพัฒนาธุรกิจ

 • เพื่อระบุประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการในปัจจุบัน
 • ฐานสัญญา
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
 • เพื่อวางแผนปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการในปัจจุบัน
 • เพื่อพัฒนาแนวทางใหม่ๆ โดยมุ่งที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ
 • เพื่อทดสอบ วิเคราะห์ พัฒนา และ/หรือ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ
 • เพื่อทำความเข้าใจ และวิเคราะห์ความต้องการ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ความปลอดภัย และการบริหารความเสี่ยง

 • เพื่อสืบสวน รายงาน และป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
 • เพื่อการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และลูกค้า
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่บังคับใช้กับเรา
 • เพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียน และหาแนวทางทางแก้ไข
 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
 • ฐานสัญญา

การตลาด

 • เพื่อพัฒนา และดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตลาด
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงทางอีเมล์ โทรศัพท์ ข้อความ โซเชียลมีเดีย (Social Media) ไปรษณีย์ หรือติดต่อด้วยตนเอง เพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารดังกล่าวกับท่านเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อเก็บรักษา และทำให้ข้อมูลการติดต่อของท่านเป็นปัจจุบันตามความเหมาะสม
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
 • ฐานความยินยอม

 

      ในกรณีที่บริษัทฯ อาศัยฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะพิจารณาว่า ประโยชน์ดังกล่าวของบริษัทฯ นั้น มีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิของท่าน หรือไม่ และจะต้องสามารถสรุปได้ว่าประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิของท่าน

3.    บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลใดบ้าง

      บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นในกรณีที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ที่บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นดังกล่าว

 • จำเป็นต้องดำเนินการให้แก่ท่านตามข้อตกลงภายใต้สัญญา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ท่านร้องขอ (เช่น ทำตามคำขอชำระเงิน เป็นต้น)
 • มีหน้าที่ตามกฎหมายในการกระทำการดังกล่าว (เช่น เพื่อสืบหา และป้องกันการทุจริต การหลบหลีกภาษี และอาชญากรรมทางการเงิน เป็นต้น)
 • จำเป็นต้องรายงานตามกฎหมาย ดำเนินคดี ใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • กระทำไปเพื่อประโยชน์ของธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เพื่อบริหารความเสี่ยง ยืนยันตัวตน ให้บริษัทอื่นสามารถให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้ หรือประเมินความเหมาะสมของท่านต่อสินค้า และ/หรือ บริการ เป็นต้น) และ/หรือ
 • ขอความยินยอมจากท่านในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และท่านให้ความยินยอม

      บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นให้กับบุคคลอื่นดังต่อไปนี้

 • บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มของบริษัทฯ และผู้รับเหมาช่วง ตัวแทน หรือผู้ให้บริการที่ทำงานให้บริษัทฯ หรือให้บริการแก่บริษัทฯ หรือแก่บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มของบริษัทฯ รวมถึงพนักงาน ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการดังกล่าวนี้ด้วย
 • ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือเจ้าพนักงานบังคับคดี
 • บุคคลที่ค้ำประกัน หรือวางหลักทรัพย์อื่นๆ ตามจำนวนที่ท่านมีภาระต้องชำระให้กับบริษัทฯ
 • บุคคลใดๆ ที่ท่านได้ชำระเงินให้ และได้รับการชำระเงิน
 • สถาบันการเงินอื่น ผู้ให้กู้ และผู้ถือหลักทรัพย์ที่อยู่เหนือทรัพย์สินที่ท่านวางเป็นหลักประกันไว้กับบริษัทฯ หน่วยงานที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต ผู้ให้บริการการชำระเงิน และตัวแทนเรียกชำระหนี้
 • ตัวแทนประกัน ตัวแทนซื้อขาย ตัวกลาง และ/หรือ องค์กรใดๆ ที่แนะนำท่านให้กับบริษัทฯ หรือติดต่อกับบริษัทฯ ในนามของท่าน
 • บุคคล หรือบริษัทใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัท การควบรวม หรือเข้าถือครองกิจการ รวมถึงการโอนสิทธิ หรือหน้าที่ใดๆ ซึ่งบริษัทฯ มีอยู่ภายใต้สัญญาระหว่างบริษัทฯ และท่าน
 • หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท ผู้กำกับดูแลบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบบัญชี หน่วยงานทางภาษี สมาคมการค้า และบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง หรือร้องขอโดยผู้กำกับดูแลบริษัทฯ ให้ตรวจสอบกิจกรรมของบริษัทฯ
 • บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม
 • หน่วยงานป้องกันการทุจริตซึ่งใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสืบหา และป้องกันการทุจริต และอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ และเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
 • บุคคลใดๆ ที่ออกคำสั่ง หรือบริหารจัดการบัญชี สินค้า หรือบริการของท่าน/ในนามของท่าน เช่น ผู้รับมอบอำนาจ ทนายความ เป็นต้น และ/หรือ
 • บุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว

      ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สาม เช่น การยืนยันตัวตน หรือการเข้ารหัสแบบทางเดียว (cryptographic hash) การยืนยันตัวตนของบัญชีทั่วไป เช่น หมายเลขติดต่อ หรืออีเมล์เพื่อการโฆษณาตามเป้าหมาย

      เว้นแต่ได้กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯ จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หากบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือส่งข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ และขอความยินยอมจากท่านก่อนการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิให้ความยินยอม หรือปฏิเสธการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

      บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อย่างเคร่งครัดต่อข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้า และนักลงทุนในอนาคต ปัจจุบัน และในอดีต

การส่ง หรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

      ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังต่างประเทศ และถูกเก็บ/ประมวลผลในต่างประเทศ

      ทั้งนี้ ประเทศเช่นว่านั้นอาจไม่มีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เทียบเท่ากับประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทฯ จะกระทำการดังกล่าว บริษัทฯ รับรองว่า ประเทศดังกล่าวมีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสม และการส่ง หรือโอนข้อมูลดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯ อาจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างท่าน และบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อปกป้องคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และ/หรือ เพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กฎหมายของบางประเทศอาจกำหนดให้บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท (เช่น เปิดเผยให้กับหน่วยงานทางภาษี หรือธนาคารแห่งชาติ) ในกรณีเช่นว่านั้น บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่มีสิทธิเห็น หรือเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น

4.    การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น เช่น เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจ และกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

      บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นเวลา 10 ปีภายหลังจากที่ท่านไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในการดำเนินข้อพิพาททางสัญญาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นนั้นในระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่า 10 ปีได้ หากบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านแล้ว บริษัทฯ จะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

      ในกรณีที่ท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการจากบุคคลที่สาม เช่น บริษัทประกันภัยที่บริษัทฯ แนะนำให้ท่าน บุคคลที่สามดังกล่าวอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนด และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลสามเหล่านั้น

5.    ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

      ท่านจะต้องทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ มีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง โดยจะต้องแจ้งบริษัทฯ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลง โดย

 • ส่วนประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 02-6268100 และ 02-8767200

      บริษัทฯ จะขอให้ท่านปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสมบูรณ์

6.    สิทธิที่ท่านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้แก่อะไรบ้าง และกฎหมายนั้นปกป้องคุ้มครองท่านอย่างไร

 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษัทฯ มีฐานทางกฎหมายอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ มีไว้ในครอบครอง และมีสิทธิตรวจสอบว่าบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามกฎหมาย หรือไม่
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้องของท่าน
 • สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สิทธิขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป
 • สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Profiling) เพื่อการทำการตลาดแบบตรง (การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถประเมินสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับท่านได้ เช่น ความต้องการ และความสนใจของท่าน)
 • สิทธิในการขอให้มีการจำกัดการประมวลผล: ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัทฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สิทธิดังกล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทำโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้
 • สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน: ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่า บริษัทฯ พนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) หรือประกาศอื่นๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจพ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว

การจัดการกับเรื่องร้องเรียน

      ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ และบริษัทฯ จะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ การเรื่องร้องเรียนต่อบริษัทฯ นี้ ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของท่านในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ หรือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7.    ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

      ข้อมูลถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ ตรวจสอบ และใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคที่ทันสมัยอยู่เสมอเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ได้วางนโยบาย และมาตรการควบคุมภายในเพื่อให้ท่านมั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเปิดเผย และเข้าถึงโดยบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ โดยพนักงานของบริษัทฯ นั้นได้รับการอบรม และฝึกฝนให้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับการอบรมฝึกฝนดังกล่าว พนักงานจะได้รับโทษทางวินัย

8.    หน้าที่ของท่าน

      ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยตัวของท่านเอง หรือในนามของท่าน มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน และมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยเร็วที่สุดหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง

      เมื่อท่านเข้าทำสัญญากับบริษัทฯแล้ว ท่านจะมีหน้าที่ตามสัญญาในการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้ท่านสามารถใช้สิทธิทางกฎหมายได้ การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียสิทธิทางกฎหมาย

      ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลการจ่ายเงินให้กับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ หากท่านไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถใช้สิทธิ และปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันที่เกิดขึ้นจากสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.    การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

      บริษัทฯ จะตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดนั้น สามารถดูได้จากวันที่ด้านล่างของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

10.    ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

 • ส่วนประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 02-6268100 และ 02-8767200 หรือ
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Email: dpo@icbcthaileasing.com

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564