02-626-8100 02-876-7200
TH| EN

ข่าวสาร

"เพราะเราเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม และทีมที่เข้มแข็ง ก็ต้องถูกพัฒนาและส่งเสริมให้คนในองค์กรมีความรัก ความสามัคคี มีทัศนคติและ วิสัยทัศน์ในแนวทางเดียวกัน "กิจกรรมองค์กร" จึงเสมือนเป้นสิ่งเสริมสร้างให้ทีมมีความเข้มแข็ง และพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ที่วางไว้"

การเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้เสนอขายและออกหุ้นกู้ระยะยาว ครั้งที่ 3/2563

ชมภาพตัวอย่างรถประมูล วันที่ 28 กันยายน 2563

คลิกชมภาพเพิ่มเติมด้านใน

ชมภาพตัวอย่างรถประมูล วันที่ 10 สิงหาคม 2563

คลิกชมภาพเพิ่มเติมด้านใน

กิจกรรม

"เพราะเราเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม และทีมที่เข้มแข็ง ก็ต้องถูกพัฒนาและส่งเสริมให้คนในองค์กรมีความรัก ความสามัคคี มีทัศนคติและ วิสัยทัศน์ในแนวทางเดียวกัน "กิจกรรมองค์กร" จึงเสมือนเป้นสิ่งเสริมสร้างให้ทีมมีความเข้มแข็ง และพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ที่วางไว้" กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม

ICBC Football Cup 2019

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ICBC Football Cup 2019 ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลร่วมสถาบัน ระหว่างบริษัทฯ กับธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ICBC (Thai) Badminton Cups 2019

ในปี 2562 นี้ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด มีโครงการที่จะจัดการแข่งขันกีฬาร่วมสถาบัน โดยเป็นการจัดการแข่งขันกีฬารวม 3 ประเภทกีฬา

ICBC Friendship League 2019 Season 7

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอล (ประเภทผู้เล่น 7 คน) ภายใต้ชื่อโครงการ ICBC Friendship League 2019 Season 7 ซึ่งในปี 2562 นี้ ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว