02-626-8100 02-876-7200
TH| EN

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยมีเลขที่ใบอนุญาตดังนี้

 • นายหน้าประกันชีวิต ประเภทการจัดการให้มีประกันภัยโดยตรงให้แก่บริษัทประกันชีวิต
  ใบอนุญาตเลขที่ ช00005/2563
 • นายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทการจัดการให้มีประกันภัยโดยตรงให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย
  ใบอนุญาตเลขที่ ว00007/2563

บริษัทจดทะเบียน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ด้วยทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่า) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจหลักคือ ให้บริการเช่าซื้อ ให้เช่าแบบลีสซิ่งและบริการแฟ็กเตอริ่ง


ที่ตั้ง

87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 42 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร : 02-253-1588
Fax : 02-253-1589
E-Mail Address : pr@icbcthaiinsurancebroker.com

บริษัทฯจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านประกันวินาศภัยและประกันชีวิตแก่สาธารณชนโดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของลูกค้าและธุรกิจเป็นสำคัญ และจะดำเนินการภายใต้กรอบการบริหารจัดการที่ดีและรักษาฐานะทางการเงินที่มีเสถียรภาพเพื่อให้ลูกค้า กลุ่มธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ช่วยบริหารความเสี่ยงให้กับคนในสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างเป็นธรรม


วิสัยทัศน์

เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตที่ให้บริการอย่างเป็นธรรม และเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

พันธกิจ

 • สร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 • พัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มและรักษาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านธุรกิจของบริษัท
 • ดำเนินงานภายใต้การปฎิบัติตามหลักบริหารความเสี่ยง หลักการกำกับดูแลกิจการ และหลักธรรมาภิบาลที่ดี
 • พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานสามารถแสดงศักยภาพในการทำงาน มีจิตใจที่มุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีและยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเหนียวแน่น


ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันวินาศภัย

1. การประกันภัย Motor

 • แผนประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
 • แผนประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แบ่งประเภทประกันภัยเป็น ชั้น 1 , ชั้น 2, ชั้น 2+ , ชั้น 3 , ชั้น 3+

2. การประกันภัย Non – Motor

 • การประกันอัคคีภัย
 • การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

3. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

ประกันชีวิต

ประกันชีวิตกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ


รายชื่อคู่ค้าบริษัทประกันวินาศภัย

 1. บมจ.กรุงเทพประกันภัย
 2. บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย
 3. บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย
 4. บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย
 5. บมจ.เทเวศประกันภัย
 6. บมจ.เออร์โกประกันภัย
 7. บมจ.นวกิจประกันภัย
 8. บมจ.แอลเอ็มจีประกันภัย
 9. บมจ.บางกอกสหประกันภัย
 10. บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์
 11. บมจ.เมืองไทยประกันภัย
 12. บมจ.วิริยะประกันภัย
 13. บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย
 14. บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
 15. บมจ.อลิอันช์ประกันภัย
 16. บมจ.แอกซ่าประกันภัย
 17. บมจ.ธนชาตประกันภัย
 18. บมจ.ทิพยประกันภัย

รายชื่อคู่ค้าบริษัทประกันชีวิต

 1. บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 2. บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต