02-626-8100 02-876-7200
TH| EN

คำถามอื่นๆ

อยากขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ต้องทำอย่างไร?

ขอรับบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ได้จากช่องทางใดบ้าง?

 • สามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-626-8100 หรือ 02-876-7200 ต่อ ฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • สามารถติดต่อบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด  ณ สาขาใกล้บ้านท่านได้ คลิกที่นี่
 • แจ้งความประสงค์กับผู้ขายรถยนต์ว่าต้องการทำสินเชื่อรถยนต์กับ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด

สามารถชำระเงินค่างวดรายเดือนโดยวิธีใดบ้าง?

การชำระเงินค่างวดแต่ละวิธี จะถือว่าจ่ายชำระค่างวดแล้วในวันที่ทำรายการเลยหรือไม่ แต่ละวิธีมีผลต่างกันอย่างไร?

การชำระเงินแต่ละวิธีจะมีผลต่างกัน ดังนี้

 • ชำระด้วยเงินสด ณ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) สำนักงานใหญ่ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ในวันเวลาทำการ ถือว่าชำระเงินแล้วในวันที่ทำรายการนั้น
 • การชำระผ่านบริการของธนาคาร ได้แก่ Mobile banking และเว็บไซต์ธนาคาร (Internet Banking) ภายใน 23.00 น. ของแต่ละวัน ถือว่าชำระแล้วในวันนั้น ยกเว้น ธนาคารกสิกรไทย ต้องชำระภายใน 21.00 น. ของแต่ละวัน จึงจะถือว่าชำระแล้วในวันนั้น
 • การชำระด้วยเช็ค ถือว่าชำระเงินในวันที่บริษัทเรียกเก็บเงิน (Cheque Clearing) ได้เป็นที่เรียบร้อย โดยจะตัดรายการบัญชี ในวันทำการถัดไป

ต้องการสอบถามยอดชำระ ยอดคงเหลือ และค่างวดได้อย่างไร?

 • ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-626-8100 หรือ 02-876-7200 (ระบบตอบรับอัตโนมัติ กด 1 เพื่อสอบถามค่างวด หรือกด 0 เพื่อติดต่อโอเปอร์เรเตอร์) ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดประจำปีตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย)

ชำระค่างวดใกล้ครบอายุสัญญา มีขั้นตอนโอนกรรมสิทธิ์อย่างไรบ้าง?

 • ขั้นตอนที่ 1 : บริษัทฯ จัดส่งชุดโอนกรรมสิทธิ์ล่วงหน้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้ง หากไม่ได้รับกรุณาติดต่อกลับฝ่ายงานทะเบียนรถยนต์
 • ขั้นตอนที่ 2  : ลงนามในชุดโอนกรรมสิทธิ์ที่ได้รับ พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์  และส่งเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์มายังบริษัทฯ
 • ขั้นตอนที่ 3 : ชำระค่างวดงวดสุดท้าย ค่าปรับต่าง ๆ (ถ้ามี) และค่าโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
 • ขั้นตอนที่ 4 : รอรับเล่มทะเบียนจากบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการจัดส่งเล่มทะเบียนไปให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้ง ภายใน 15 วันทำการ

เอกสารประกอบการรับโอนกรรมสิทธิ์มีอะไรบ้าง?

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน  2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน   2 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, คำนำหน้า, นามสกุล (ถ้ามี)  2 ชุด
 • สำเนาป้ายภาษี หรือสำเนาใบเสร็จจากกรมขนส่ง (ต้องไม่หมดอายุภายใน 1 เดือน) 1 ชุด

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 2 ชุด
 • สำเนาป้ายภาษี หรือสำเนาใบเสร็จจากกรมขนส่ง (อายุไม่เกิน 1 เดือน) 1 ชุด

ลูกค้าจะได้รับเอกสารโอนกรรมสิทธิ์ตอนไหน?

 • บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารโอนกรรมสิทธิ์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน (ก่อนชำระงวดสุดท้าย)

กรณีลูกค้าทำป้ายทะเบียนเหล็กสูญหาย ต้องทำอย่างไร?

 • ลูกค้าแจ้งความป้ายทะเบียนเหล็กสูญหาย
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเอกสารค่าธรรมเนียม ได้ที่ฝ่ายงานทะเบียนรถยนต์ ของบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-626-8100 หรือ 02-876-7200 (ระบบตอบรับอัตโนมัติ กด 2 หรือกด 0 เพื่อติดต่อโอเปอร์เรเตอร์)

กรณีลูกค้าต้องการสำเนาทะเบียนรถ สามารถติดต่อได้อย่างไร?

 • ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-626-8100 หรือ 02-876-7200 (ระบบตอบรับอัตโนมัติ กด 2 หรือกด 0 เพื่อติดต่อโอเปอร์เรเตอร์) ในวันและเวลาทำการ 08.30 น. -17.00 น.

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ในการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ต้องทำอย่างไร?

 • กรณีบุคคลธรรมดา : ลูกค้าจะต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและเขียนแจ้งความจำนงการแก้ไขที่อยู่ใหม่ พร้อมลงลายมือชื่อ
 • กรณีนิติบุคคล : ลูกค้าจะต้องส่งเอกสาร หนังสือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่  พร้อมแนบเอกสาร หนังสือรับรองบริษัท  ภพ. 20 หรือ ภพ. 09   สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1 ท่าน พร้อมลายเซ็น และประทับตราบริษัท  ในเอกสารทุกฉบับ
 • ลูกค้าจัดส่งเอกสารมายัง บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด  โดยสามารถเลือกจาก 3 ช่องทางการติดต่อ ดังนี้
 1. ส่งโทรสาร (Fax.) ถึง ส่วนประชาสัมพันธ์ ที่หมายเลข 02-876-7212
 2. ส่งอีเมล์ ส่วนประชาสัมพันธ์ (PRS) โดยส่งถึง pr@icbcthaileasing.com
 3. ส่งไปรษณีย์ ถึง ส่วนประชาสัมพันธ์ (PRS) ตามที่อยู่ที่ปรากฎตามด้านหลังของใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ 

  บริษัท  ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 1, 42 และ 43 ถนนวิทยุ
  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หรือลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-626-8100 หรือ 02-876-7200 (ระบบตอบรับอัตโนมัติ กด 1 หรือกด 0 เพื่อติดต่อโอเปอร์เรเตอร์) ในวันและเวลาทำการ 08.30 น. -17.00 น.

อยากทราบเกี่ยวกับการประมูลรถยนต์ มีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร?

 • บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ได้มีตัวแทนการจัดประมูลรถยนต์ใช้แล้วทุกสภาพให้กับประชาชนและผู้จำหน่ายรถใช้แล้ว โดยมีรถยนต์ให้เลือกทุกประเภท ไม่ว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล  รถเพื่อการพาณิชย์ (รถกระบะ) รถตู้ รถบรรทุก 6 ล้อ และรถประเภทอื่นๆ ในราคาคุ้มค่าที่สุด ผู้สนใจสามารถชมและเลือกประมูลรถตามสภาพที่ท่านต้องการได้ พร้อมบริการสินเชื่อเช่า-ซื้อรถใช้แล้ว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการเงินให้กับท่าน โดยสามารถเข้าร่วมประมูลได้ที่ บริษัทประมูลรถยนต์ที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทได้แก่ บริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด บริษัท มอตโต้ อ๊อคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด และบริษัท  แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด โดยท่านสามารถตรวจสอบรายการรถที่เข้าประมูล, วัน-เวลาทำการประมูล และแผนที่สถานที่ประมูลได้จากปฏิทินการประมูล ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทประมูล

  ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีรถเข้าร่วมประมูลมากกว่า 100 คัน ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ดังนี้
  บริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด  (กรุงเทพมหานคร,จังหวัดนครราชสีมา) www.sia.co.th
  บริษัท มอตโต้ อ๊อคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  (จังหวัดพิษณุโลก) www.mottoauction.com
  บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด ( จังหวัดชลบุรี) www.sahacraneauction.com
  บริษัท  แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (กรุงเทพมหานคร) www.appleauction.co.th
 • วิธีการประมูล
  ประมูลโดยยกป้ายหมายเลข หรือการยกมือ โดยการประมูลทุกครั้งจะถูกบันทึกโดยเทป ซึ่งใช้เป็นหลักฐานและยืนยันการขาย โดยหลังจากที่โฆษกเคาะราคาขาย โฆษกจะกรอกหมายเลขผู้ซื้อและราคาขายในใบขาย ซึ่งผู้ซื้อแต่ละรายสามารถรับผลสรุปการซื้อรถ (Sale Contract) ได้ที่ห้องลงทะเบียน เพื่อใช้ยืนยันการซื้อรถ

 • ขั้นตอนการประมูล
  1. ตรวจสอบสภาพรถยนต์คันที่สนใจ
  ตรวจสอบสภาพรถยนต์คันที่สนใจล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันประมูล และหากต้องการสินเชื่อเพื่อรถที่ร่วมประมูลติดต่อบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด โทร. 02-626-8100 หรือ 02-876-7200
  2. ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูล
  นำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนประมูล พร้อมชำระเงินมัดจำป้าย จำนวน 20,000 บาท สำหรับรถทุกชนิด
  3. เข้าร่วมการประมูล
  ผู้ประมูลสามารถแสดงเจตจำนงประมูลรถคันที่สนใจ โดยการยกมือชูป้ายประมูล
  4. ชำระเงิน
  กรณีประมูลได้
  ชำระค่ารถ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมการประมูล (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริษัทประมูลกำหนด)
  กรณีประมูลไม่ได้
  ขอรับเงินค่ามัดจำป้ายคืนได้ในวันประมูล
  5. ติดต่อรับรถยนต์
  ผู้ประมูลสามารถนำรถกลับไปได้เมื่อชำระเงินค่ารถ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมการประมูลครบถ้วนตามราคาประมูล
  6. รับเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์
  สามารถขอรับเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ได้ที่บริษัทประมูลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ท่านชำระเงินครบถ้วน
  ปฏิทินการประมูล
  ติดตามได้ที่เว็ปไซด์ ของบริษัทประมูล
  www.sia.co.th
  www.mottoauction.com
  www.appleauction.co.th

 • ติดต่อบริษัทประมูล :
  บริษัท  สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด
  180 ถนนรามคำแหง แขวงราษร์พัฒนา  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร 10240
  โทรศัพท์  02-119-7111
  เว็บไซต์ www.sia.co.th

  บริษัท มอตโต้ อ๊อคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
  3 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
  โทรศัพท์ 0-2329-1155
  เว็บไซต์ www.mottoauction.com

  บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
  309 หมู่ที่3 ถนนบางนา-ตราด กม.54 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
  โทรศัพท์ 033-033-8713
  เว็บไซต์ www.sahacraneauction.com

  บริษัท  แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
  1658 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  โทรศัพท์ 0-2399-2299
  เว็บไซต์ www.appleauction.co.th