02-626-8100 02-876-7200
TH| EN

นโยบายความเป็นส่วนตัว


บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ ในการรักษาความลับ
สำหรับข้อมูลที่มีการส่งเข้ามายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานผ่านหน้าเว็บไซต์หรือจะเป็นเรื่องร้องเรียนต่างๆ ดังนี้


การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการทั่วไป

ทางบริษัทฯ ได้กำหนดให้ภายในเว็บไซต์ มีการแจ้งข่าวสารเปิดรับสมัครงาน และข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง
โดยการติดต่อกลับจะพิจารณาจากช่องทางการติดต่อที่ลูกค้าได้ระบุเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ หรือ โทรศัพท์ ตามวันและเวลาทำการ
ดังนั้น หากต้องการติดต่อกับทางบริษัทฯ นอกเวลาทำการลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการสามารถใช้ช่องทางการติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์บริษัทฯ ได้
โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินการติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด