เป็นผู้ให้บริการเช่าซื้อและลีสซิ่งชั้นนำ ที่มีชื่อเสียง มีความมั่นคง และมีการให้บริการดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

พันธกิจ Mission

  • สร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
  • พัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มและรักษาขีดความสามารถทางการแข่งขันธุรกิจของบริษัท
  • ดำเนินงานภายใต้การปฏิบัติตามหลักบริหารความเสี่ยง หลักการกำกับดูแลกิจการ และหลักธรรมาภิบาลที่ดี
  • พัฒนา และส่งเสริมให้พนักงานสามารถแสดงศักยภาพสูงสุดในการทำงาน มีจิตใจที่มุ่งมั่นในการให้บริการ ภายใต้การยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเหนียวแน่น

 

ค่านิยมองค์กร Core value
TIPS : Go together...  Grow together

  • การทำงานเป็นทีม  ให้คุณค่ากับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายงาน และเชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันจะทำให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teamwork)
  • ความซื่อสัตย์  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ (Integrity)
  • ความเป็นมืออาชีพ  มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในงานของตน ใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ มีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้มาพัฒนา เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ (Professionalism)
  • บริการเป็นเลิศ  มุ่งมั่นที่จะให้บริการ หรือความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานและลูกค้าภายนอก เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด (Service Excellence)