บริการด้านงานทะเบียน

· ต่อภาษีรถยนต์ประจำปี

· บริการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

การต่อภาษีรถยนต์ประจำปี

         เมื่อถึงกำหนดเสียภาษีรถยนต์ประจำปี ทางบริษัท ลีสซิ่งไอซีบี (ไทย) จำกัด  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 2 เดือน โดยจะจัดส่งหนังสือเตือนการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี  พร้อมแบบฟอร์มการชำระค่าภาษีรถยนต์ ซึ่งท่านสามารถชำระค่าภาษีรถยนต์ประจำปี ได้ตามที่ระบุในแบบฟอร์มการชำระ  พร้อมทั้งนำส่งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเสียภาษีรถยนต์ ก่อนภาษีครบกำหนดอย่างน้อย 15 วัน  จากนั้นภายใน 7 วัน ท่านจะได้รับป้ายแสดงการเสียภาษีประจำปี

เอกสารที่ต้องนำส่งบริษัทเพื่อใช้ประกอบการเสียภาษีรถยนต์ประจำปี

1. กรณีรถยนต์ปกติ

1.1 ส่วนท้ายหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.)
1.2  สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ตาราง พรบ. ฉบับเต็มทั้งหน้า)
      ส่งทาง FAX. ตามเบอร์
            สนญ. 0-2876-7212                  ศูนย์ธุรกิจนครราชสีมา 044-248-400
            ศูนย์ธุรกิจลพบุรี 036-613-766       ศูนย์ธุรกิจชลบุรี 038-288-700
            ศูนย์ธุรกิจเชียงใหม่ 053-221-099   ศูนย์ธุรกิจพิษณุโลก 055-378-319
            ศูนย์ธุรกิจขอนแก่น 043-324-955    

2. กรณีรถยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดเชื้อเพลิงเป็นก๊าซ NGV

2.1  ส่วนท้ายหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.)
      (เอกสารตามข้อ 1.1 หรือ 1.2)
2.2 หนังสือรับรองการตรวจ และ ทดสอบตรวจสภาพประจำปี NGV (ตัวจริง)
      ส่งไปไปรษณีย์ EMS เท่านั้น หรือ นำส่งด้วยตนเองที่ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด

3. กรณีรถใช้งานอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป

3.1 ส่วนท้ายหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.)
     (เอกสารตามข้อ 1.1 หรือ 1.2)
3.2 ใบตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ตัวจริง
      ส่งไปไปรษณีย์ EMS เท่านั้น หรือ นำส่งด้วยตนเองที่ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด

คำแนะนำและข้อควรทราบในการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี

Ø ท่านต้องนำใบแจ้งค่าภาษี ไปชำระเงินได้ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการชำระเงิน
(เพื่อความถูกต้องกรุณาใช้แบบฟอร์มการชำระเงินของบริษัทฯ เท่านั้น)
Ø การชำระค่าต่อภาษีรถยนต์ประจำปีล่าช้า และ/หรือ ส่งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีไม่ทันตามกำหนด เป็นผลให้บริษัทฯ  ไม่สามารถดำเนินการเสียภาษี ได้ก่อนวันที่ครบกำหนด กรมการขนส่งทางบกจะเรียกเก็บค่าปรับล่าช้าเพิ่มเติมในอัตรา 1% ต่อเดือน ของจำนวนค่าภาษีรถยนต์ (เศษของวันนับเป็น 1 เดือน)
Ø กรณีที่มีใบสั่งจราจร กรุณาชำระค่าปรับใบสั่งให้เรียบร้อย มิฉะนั้นกรมการขนส่งทางบกจะอายัดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถยนต์ไว้
Ø รถยนต์ที่อายุเกิน 7 ปีขึ้นไป โปรดนำรถไปตรวจสภาพ และจัดส่งใบรับรองการตรวจสภาพรถยนต์เอกชน (ตรอ.) ฉบับจริงมายังบริษัทฯ
Ø หากท่านขาดต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ครบ 3 ปี จะมีผลให้ทะเบียนรถยนต์ของท่านถูกนายทะเบียนระงับการใช้รถยนต์ทันทีตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2546 กรุณาติดต่อกลับมายังบริษัทฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายงานทะเบียนรถยนต์  สำนักงานใหญ่           0-2876-7200  กด 3
                              ศูนย์ธุรกิจนครราชสีมา   044-248-591-6
                              ศูนย์ธุรกิจลพบุรี           036-613-150
                              ศูนย์ธุรกิจชลบุรี           038-288-677-9
                              ศูนย์ธุรกิจเชียงใหม่       053-221-181
                              ศูนย์ธุรกิจพิษณุโลก       055-378-529
                              ศูนย์ธุรกิจขอนแก่น        043-324-670
                              

 

บริการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

5 ขั้นตอน เพื่อความรวดเร็วในการโอนกรรมสิทธิ์

1) ติดต่อบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบยอดปิดบัญชี และค่าบริการอื่น ๆ
2) ชำระเงินค่าเช่าซื้อปิดบัญชี และค่าธรรมเนียมการโอน
3) จัดเตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
4) ส่งแบบฟอร์มการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์และเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ของท่านให้ส่งทางไปรษณีย์ EMS เท่านั้น หรือ มาลงนามด้วยตนเองที่บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
5) รอรับเล่มทะเบียนจากบริษัทฯ

แบบฟอร์มการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

1. แบบคำขอโอนและรับโอน 1 ฉบับ (ลงนามในเอกสาร ในช่องผู้รับโอน 2 จุด)
2. หนังสือมอบอำนาจ 2 ฉบับ (ลงนามผู้มอบอำนาจ)
3. กรณีรถตู้  ลงนามใน บันทึกรับทราบ 1 ฉบับ
4. กรณีสัญญาเช่าแบบ Leasing จะต้องนำรถไปตรวจสภาพที่กรมการขนส่งทางบก

เอกสารที่ใช้ประกอบการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

กรณีบุคคลธรรมดา

Ø สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด (ไม่หมดอายุ)
Ø สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
Ø สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล เปลี่ยนคำนำหน้า (ถ้ามี)
Ø สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

กรณีบุคคลธรรมดา (ชาวต่างชาติ)

Ø สำเนา Passport, Visa 2 ชุด (ไม่หมดอายุ)
Ø สำเนา Work Permit (ไม่หมดอายุ)

ข้อควรทราบ

· เอกสารทั้งหมดรับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งลายเซ็นต้องเหมือนในสัญญาเช่าซื้อ
· กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  กรุณารับรองคู่ทั้ง 2 ลายเซ็น

กรณีนิติบุคคล

Ø สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน 2 ชุด
Ø สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 2 ชุด

ข้อควรทราบ 

· เอกสารทั้งหมดกรรมการบริษัทฯ ผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัทฯ
· กรณีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ สำเนา Passport, Visa , Work Permit (ไม่หมดอายุ)

กรณีผู้เช่าซื้อเสียชีวิต

Ø คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (ฉบับจริง)
Ø สำเนาใบมรณะบัตรของผู้เช่าซื้อ
Ø สำเนาบัตรประชาชน ของผู้จัดการมรดก (ไม่หมดอายุ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ชุด
Ø สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้จัดการมรดก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ชุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายงานทะเบียนรถยนต์  สำนักงานใหญ่            0-2876-7200  กด 3
                              ศูนย์ธุรกิจนครราชสีมา   044-248-591-6
                              ศูนย์ธุรกิจลพบุรี           036-613-150
                              ศูนย์ธุรกิจชลบุรี           038-288-677-9
                              ศูนย์ธุรกิจเชียงใหม่       053-221-181
                              ศูนย์ธุรกิจพิษณุโลก       055-378-529
                              ศูนย์ธุรกิจขอนแก่น        043-324-670