บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 (ทะเบียนบริษัท เลขที่ 0105548069674 )

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 7,000 ล้านบาท โดยมี ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุน

ชำระทั้งหมด