แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานใหม่


วันที่  15  พฤษภาคม  2556

   เรื่อง         แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานใหม่

เรียน        ท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

                บริษัท  ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)  จำกัด  ขอเรียนให้ท่านทราบว่า  บริษัทฯ จะย้ายที่ทำการสำนักงานจากเดิมตั้งอยู่ เลขที่  503/27 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  ชั้น 16 ถนนศรีอยุธยา  แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400  ไปยัง  ที่ทำการใหม่คือ เลขที่ 1122 อาคารเคพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  โทรศัพท์  02-626-8100  โทรสาร  02-626-8191-6  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  17 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป

                จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ท่าน โปรดดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทฯ ในเอกสารของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป และหากท่านต้องการติดต่อ หรือจัดส่งเอกสารถึงบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน  2556 เป็นต้นไป  ขอความกรุณาให้ท่านติดต่อตามที่อยู่ใหม่ข้างต้นเช่นเดียวกัน  (รายละเอียดตามแผนที่ แสดงอยู่ด้านหลังเอกสารฉบับนี้)               

                ท้ายนี้ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจในบริการของ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด

                                                                                                                      ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                    นายองอาจ  วรฉัตรธาร

                                                                                                                        กรรมการผู้จัดการ

 

May 15th, 2013

Subject   Notice of Office Relocation

Dear       Valued Customers and Business Partners
 

ICBC (Thai) Leasing  Company  Limited is very pleased to inform you that with effect from 17 June 2013, our head office  will be relocated from  No. 503/27  K.S.L. Tower  Building, 16th  Floor, Sri-Ayudhaya Road, Thanon Payathai,  Ratchathewi, Bangkok 10400  to  our new address  at 1122 KPI Tower, 15th Floor, New Petchaburi Road, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel: 0 2626 8100 Fax: 0 2626 8191-6.

Please note we will be officially present at our new office from 17 June 2013 (Monday). In case you want to contact or send any document to the company, please kindly send your document to the new address which is mentioned above. (Please see back page for more information)

Finally, we would like to express our sincere for your kind support and trust for our financial products and services of ICBC (Thai) Leasing Company Limited.                                                                                                                                              

Sincerely,

(Mr.Ong-ard  Vorachattarn)

President