เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนสอบทานสินเชื่อ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนสอบทานสินเชื่อ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
• จัดทำแผนสอบทานสินเชื่อประจำปี
• จัดทำ Audit Program และ Working Paper
• สรุปผลการสอบทานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำรายงานสรุปผลการสอบทานสินเชื่อ และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข
• ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้


คุณสมบัติ :
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในงานด้านสอบทานสินเชื่อ หรือวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
• มีภาวะผู้นำ สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ (พูด,อ่าน และเขียน)

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา
และรูปถ่ายมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
"บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด"
เลขที่ 1122 อาคารเคพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2626-8205, 0-2626-8215
E-mail: hr@icbcthaileasing.com