เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยี ฝ่ายตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยี ฝ่ายตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
• ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Annual Audit Plan)
• ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) และแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)
• จัดทำรายงานการตรวจสอบ ประชุมสรุปผลการตรวจสอบกับหน่วยงานผู้รับการตรวจ

คุณสมบัติ :
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ปีขึ้นไป
• สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ (พูด, อ่าน และเขียน)

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา
และรูปถ่ายมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
"บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด"
เลขที่ 1122 อาคารเคพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2626-8205, 0-2626-8215
E-mail: hr@icbcthaileasing.com