เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ สำนักงานใหญ่ และศูนย์ธุรกิจชลบุรี
เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ สำนักงานใหญ่ และศูนย์ธุรกิจชลบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
• นำเสนอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ให้กับลูกค้า
• วิเคราะห์สินเชื่อให้กับลูกค้าในเบื้องต้นตามเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ
• ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอสินเชื่อของลูกค้า
• ดำเนินการต่างๆอันเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อ
• สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้า, ลูกค้า รวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัทฯ


คุณสมบัติ :
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา
• มีทักษะการเจรจาต่อรองและการประสานงานที่ดี, บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
• สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ มีความอดทน
• มีความรับผิดชอบ, ขยัน, กระตือรือร้น, มีไหวพริบ
• มีใบอนุญาตขับขี่และมีรถยนต์เป็นของตนเอง สามารถใช้ในการทำงานได้

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา
และรูปถ่ายมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
"บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด"
เลขที่ 1122 อาคารเคพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2626-8205, 0-2626-8215
E-mail: hr@icbcthaileasing.com