เจ้าหน้าที่ ส่วนที่ปรึกษากฎหมายและร่างสัญญา ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดหนี้สิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
• ตรวจ ร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท โดยเฉพาะธุรกิจเช่าซื้อ Leasing factoring
• ให้ความเห็นทางกฎหมาย ข้อเสนอแนะ ทางแก้ไขที่สอดคล้องกับกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
• วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายพร้อมกำหนดแนวทางแก้ไข และแนวทางการป้องกันปัญหา
• ติดต่อประสานงานกับสำนักงานกฎหมาย และสำนักงานบังคับคดี ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางกฎหมาย
• ออกตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ให้บริการส่วนนอก
• ทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือนเพื่อการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน
• รับปัญหาร้องเรียนและชี้แจงพร้อมแก้ปัญหาข้อร้องเรียน


คุณสมบัติ :
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์, กฎหมาย
• ประสบการณ์ด้านการตรวจ ร่างสัญญามากกว่า 5 ปี หากมีประสบการณ์ด้านสัญญาภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะการเจรจาต่อรองในระดับสูง
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้
• มีความซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม
• มีมนุษย์สัมพันธ์ ชอบการประสานงาน มีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน และยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา
และรูปถ่ายมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
"บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด"
เลขที่ 1122 อาคารเคพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2626-8216, 0-2626-8226 E-mail: hr@icbcthaileasing.com