เจ้าหน้าที่ - ผู้จัดการ ส่วนตรวจสอบเอกสารทุจริต (Fraud)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
• ตรวจสอบเอกสารทุจริต
• สืบค้นข้อเท็จจริงของผู้เช่าซื้อ, ผู้ค้ำประกัน และ/หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
• จัดอบรมเกี่ยวกับการทุจริตฉ้อฉล
• การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการทุจริตต่างๆ
• งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ :
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ โท สาขากฏหมาย, บริหารธุรกิจ, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
• มีทักษะด้านงานวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ดี
• มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมายและรูปแบบของการทุจริตฉ้อฉลเป็นอย่างดี
• มีความอดทนสูงในการทำงานและภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดัน
• สามารถทำงานสำเร็จภายในระยะเวลาที่จำกัด
• มีทักษะด้าน Ms. Officer คล่อง

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา
และรูปถ่ายมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
"บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด"
เลขที่ 1122 อาคารเคพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2626-8216, 0-2626-8226 E-mail: hr@icbcthaileasing.com