เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนควบคุมวงเงินและหลักประกัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
• ตรวจทานการตั้งและทบทวนวงเงิน
• ตรวจทานเงื่อนไขการเบิกใช้และการควบคุมวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อ, เช่า, แฟคตอริ่ง และหลักประกัน LC, LG ตามใบอนุมัติสินเชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
• ตรวจทานสัญญา (ภาษาอังกฤษ) กับเงื่อนไขเสนอนุมัติสินเชื่อ (ภาษาอังกฤษ)


คุณสมบัติ :
• สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี/ โท สาขาบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์
• มีทักษะภาษาอังกฤษดี (อ่าน พูด เขียน)
• มีประสบการณ์ด้านธุรกิจเช่าซื้อ, ลีสซิ่ง, แฟคตอริ่ง
• มีความรู้การเปิด LC และหนังสือค้ำประกัน LG
• ทัศนคติดี ควบคุมอารมณ์ได้ดี
• มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
• สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันและสามารถทำงานล่วงเวลาได้
• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา
และรูปถ่ายมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
"บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด"
เลขที่ 1122 อาคารเคพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2626-8216, 0-2626-8226 E-mail: hr@icbcthaileasing.com