บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ 27 พฤษภาคม 2548 โดยมีธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% เป็นองค์กรที่มีทีมบริหารซึ่งมีความชำนาญพิเศษในด้านให้บริการเช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง รถยนต์ และอุปกรณ์เครื่องจักร สมตามเจตนารมย์ของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรแก่ลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย "เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่งคงในชีวิตและธุรกิจของท่าน" เพื่อรองรับการขยายงาน ทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมเติบโตไปกับองค์กรเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

Risk Management Assistant Manager - Manager Level (Basel/IFRS9)


Relationship Manager


Assistant Relationship Manager


Corporate Credit Risk & Control Manager/Assistant Manager


เจ้าหน้าที่ - ผู้จัดการ ส่วนตรวจสอบเอกสารทุจริต (Fraud)


เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ สำนักงานใหญ่ และ ศูนย์ธุรกิจ (ลพบุรี, ขอนแก่น, เชียงใหม่, หาดใหญ่)


เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยี ฝ่ายตรวจสอบภายใน


เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนสอบทานสินเชื่อ ฝ่ายตรวจสอบภายใน


เจ้าหน้าที่ ส่วนที่ปรึกษากฎหมายและร่างสัญญา ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดหนี้สิน


เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย