บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ให้บริการเช่าทางการเงินหรือสัญญาเช่าซื้อ สำหรับรถยนต์และอุปกรณ์-เครื่องจักรไว้ใช้ในกิจการ อาทิเช่น สำหรับรถยนต์ประจำตำแหน่ง รถกระบะหรือรถบรรทุกสำหรับขนส่งแก่ลูกค้าองค์การ รถทัวร์โดยสาร และอุปกรณ์-เครื่องจักรสำหรับใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งใหม่และใช้แล้ว (รถเครน,รถโฟคลิฟท์, รถขุด, รถตัก และยานยนต์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม) เป็นต้น

ประเภทสินเชื่อ เลือกได้เพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด
1.สัญญาเช่าซื้อ เป็นรูปแบบการเช่าซื้อทั่วไป โดยมีข้อเสนอพิเศษเฉพาะลูกค้านิติบุคคลเท่านั้น
2.สัญญาเช่าทางการเงิน (ลีสซิ่ง) มีลักษณะคล้ายเช่าซื้อทั่วไป แต่ให้ความคุ้มค่ากับนิติบุคคลมากกว่าทั้งในด้านประโยชน์ทางภาษีและการบริหารสภาพคล่อง

การจัดลักษณะของสินเชื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจ
1. การทำสัญญาเช่าทางการเงิน เพื่อการจัดซื้อรถยนต์เป็นรายคัน (Leasing)
2. การเปิดวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้จัดซื้อรถยนต์มาใช้ในกิจการ (Fleet) โดยทั่วไปกำหนดวงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ถึงประมาณ 150 ล้านบาท ทั้งนี้ลูกค้าสามารถทยอยเบิกใช้วงเงิน โดยสามารถเลือกใช้ประเภทสัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาเช่าทางการเงินก็ได้

ลักษณะของการผ่อนชำระกรณีที่เป็นเช่าทางการเงิน
1. กำหนดเงินวางประกัน (Deposit Payment) ตั้งแต่ 0-30% โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 20% ของราคารถยนต์
2. กำหนดค่าเช่าคงที่ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบ effective rate คงที่ตลอดอายุสัญญา
3. กำหนดราคาซื้อซาก (Residual Value) โดยจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าเท่ากับ ราคาซื้อซาก หักเงินวางประกัน เช่น วางเงินประกัน 20% ราคาซื้อซาก 30% เท่ากับชำระ Balloon payment งวดสุดท้ายที่ 10%

ประโยชน์ของสินเชื่อลีสซิ่งที่กลับมาสู่ธุรกิจ 1.สามารถแบ่งชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน พร้อมทั้งจัดค่างวดสุดท้ายให้สูงขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารค่าใช้จ่ายของบริษัทได้
2.ได้รับอัตราดอกเบี้ยคงที่แบบลดต้น-ลดดอก
3.ประโยชน์ทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งหักได้เต็มจำนวนแต่ไม่เกินเดือนละ 36,000 บาท/คัน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

 

  บริษัท ก.ทำลีสซิ่ง บริษัท ข.ทำเช่าซื้อ ลีสซิ่งประหยัดกว่าเช่าซื้อ
ค่าใช้จ่ายที่หักได้ต่อเดือน 36,000 16,667 19,333
ค่าใช้จ่ายที่หักได้ต่อปี 432,000 200,000 232,000
ค่าใช้จ่ายที่หักได้ 5 ปีี 2,160,000 1,000,000 1,160,000
ภาษีที่ประหยัดได้ 30% 648,000 300,000 348,000
การหักค่าเสื่อมราคากรณีซื้อคืน 1,000,000 ไม่มี 1,000,000
ภาษีที่ประหยัด 300,000 ไม่มี 300,000
รวมลีสซิ่งได้ประโยชน์มากกว่าเช่าซื้อ 648,000

 

เงื่อนไขเบื้องต้นในการจัดทำลีสซิ่งรถยนต์ 
1.เป็นนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย
2.เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี
3.อายุสัญญาเช่าของลีสซิ่ง เริ่มตั้งแต่ 36 เดือน ถึง 60 เดือน
4.อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า แบบลดต้น-ลดดอก (Effective Rate)
5.การกำหนดเงินวางประกันสัญญาและมูลค่าซาก ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเครดิต

เอกสารประกอบการทำสัญญา 

1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์อายุไม่เกิน 3 เดือน
2.สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานที่มีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
3.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
4.งบการเงินพร้อมหมายเหตุ ย้อนหลัง 3 ปี / สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน
5.สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น / สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม