สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่

สินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถใหม่ป้ายแดง ที่จัดจำหน่ายโดยผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต รถยนต์ เป็นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์แต่ไม่ต้องการชำระเต็มราคาเป็นเงินสดในคราวเดียว ผู้เช่าซื้อเพียงชำระเงินบางส่วน (หรือที่เรียกว่าเงินดาวน์) ให้กับบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) และผ่อนชำระเงินค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือเป็นรายงวด งวดละเท่าๆ กันตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ เมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะโอนเป็นของผู้เช่าซื้อ

การให้บริการสินเชื่อประเภทนี้จะเริ่มจากผู้เช่าซื้อแสดงความจำนงในการใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อกับบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทฯที่ประจำโชว์รูมรถยนต์ บริษัทฯจะดำเนินการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อต่อไป ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อได้รับการอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อจะทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทฯ โดยในสัญญาเช่าซื้อจะกำหนดจำนวนเงินดาวน์และค่างวด ระยะเวลาการผ่อนและอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ รวมถึงกำหนดวิธีการผ่อนชำระตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาภายใต้ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯกับผู้เช่าซื้อ โดยภายหลังจากทำสัญญาเช่าซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วบริษัทฯจะดำเนินการชำระเงินค่ารถยนต์ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ เพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์โอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ให้แก่บริษัทฯ และผู้เช่าซื้อสามารถใช้ประโยชน์จากรถยนต์นั้นได้ตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้เช่าซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านภาษีประจำปี ค่าประกันภัย รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ กรรมสิทธิ์ของรถยนต์นั้นจะถูกโอนเป็นของผู้เช่าซื้อก็ต่อเมื่อ ผู้เช่าซื้อได้ชำระเงินค่างวดให้แก่บริษัทฯจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

คุณสมบัติผู้ขอใช้บริการ

1. ผู้ขอใช้บริการ หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี
2. ผู้ขอใช้บริการ หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
3. ผู้ขอใช้บริการ หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ ที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทย สำหรับชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
4. ผู้ขอใช้บริการ หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ ที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งในประเทศไทย หรือสำนักงานสาขาของนิติบุคคลต่างประเทศที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ

สำหรับบุคคลธรรมดา
1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
3. ใบสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
4. สำเนาสมุดบัญชีคู่ฝาก หรือใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน
5. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
2. ภพ. 20
3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/เจ้าของกิจการ
4. สำเนางบการเงินหรือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 3 - 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน